La Xarxa Jove de la Marina Alta

Reglament de funcionament de la Xarxa Jove de la Marina Alta

Objecte i funcions

1. Es defineix la "Xarxa Jove de la Marina Alta" com un servei integrat dins de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta, i per tant està sotmesa als Estatuts de la Mancomunitat.

2. Formaran part d'aquesta XARXA tots els pobles de la MACMA amb els mateixos deures i els mateixos drets en la utilització dels serveis de la XARXA.

3. L'objecte és constituir un instrument de cooperació i intercanvi per al desenvolupament de les polítiques integrals de joventut amb els municipis de la comarca de la Marina Alta. Potenciar el treball en xarxa i la coordinació entre municipis, generant accions d'àmbit supramunicipal i/o comarcal. De manera més concreta, s'enumeren els següents objectius:

a) Fomentar l'associacionisme i la participació de la gent jove en el teixit associatiu de cada municipi amb projecció comarcal.

b) Crear un vincle d'unió d'interessos entre la joventut de la comarca de la Marina Alta.

c) Establir vies de participació i diàleg entre l'administració i les diferents entitats i associacions relacionades amb la joventut.

d) Proporcionar un espai d'encontre i de col·laboració interassociativa entre les associacions de joves de la comarca de la Marina Alta.

e) Fomentar les activitats educatives i formatives per al desenvolupament professional i d'emprenedoria juvenil.

f) Millorar la qualitat dels materials dirigits als i les joves.

g) Facilitar el tractament i la difusió de la informació juvenil evitant la duplicitat d'esforços.

h) Prestigiar les polítiques de joventut en el conjunt de les polítiques locals i comarcals.

i) Confeccionar una agenda juvenil comarcal, amb activitats variades per tal de donar resposta als grups d'interès en diferents grups d'edat.

j) Disposar d'un directori de serveis encaminats a facilitar la vida dels joves a la comarca.

k) Promocionar els Centres d'Informació Juvenils de les nostres localitats.

l) Aprofitar les ajudes, beques, subvencions que es convoquen i que tinguen com a objecte promocionar serveis i organitzar activitats adreçades a la població juvenil.

m) Introduir a l'Agenda Pública Comarcal les necessitats dels i de les joves de la nostra comarca perquè d'una manera tècnica es tinguen en compte pels nostres representants polítics.

n) Facilitar formació específica al personal tècnic del conjunt dels municipis.

o) Compartir experiències: coneixent les bones pràctiques que cada municipi desenvolupa i que poden ser traslladades a altres localitats.

p) Crear un interlocutor vàlid per a establir relacions amb altres institucions o organismes tant públics com privats.

q) Fer arribar a les poblacions de menys habitants els recursos específics i activitats dirigides a la població jove.

r) Buscar fonts de finançament públiques o privades per tal de dur a terme els objectius de la XARXA.

4. L'exercici d'activitat d'aquesta Xarxa es considerarà en períodes d'anys naturals igual que l'exercici de la MACMA.

Govern i Administració

5. Els òrgans de govern i administració del servei seran els de la MACMA. Tanmateix, per a facilitar la coordinació i funcionament de les gestions i activitats d'aquesta, s'empraran dos òrgans específics: la XARXA i el Consell Rector.

6. La XARXA serà el conjunt de totes i tots els regidors i personal tècnic de joventut de les poblacions o aquelles persones que cada Ajuntament trie per a desenvolupar aquestes funcions. En el cas que alguna no en tinga, es designarà, per Ple Municipal, el regidor/a o tècnic/a encarregat/da de formar-ne part. També es podrà designar un suplent (regidor/a o tècnic/a) per tal de poder votar en cas de no assistir el titular.

7. La XARXA es constitueix vàlidament amb l'assistència d'un terç del nombre de membres d'aquesta, i es reunirà almenys una vegada cada quatre mesos. La convocatòria la realitzarà el/la president/a del Consell Rector consensuat amb la XARXA.

8. Les decisions de la XARXA es prendran per majoria simple on cada poble emet un vot vàlid. Les decisions amb contingut econòmic hauran d'elevar-se a la Comissió de Govern de la Mancomunitat per a la seua ratificació.

9. El Consell Rector de la Xarxa Jove de la Marina Alta serà l'òrgan de representació d'aquesta, estarà compost com a mínim per 3 membres polítics (president/a i dos vicepresidents/es) i 2 tècnics/ques (vocals) a l'hora de possibilitar l'elaboració de documents administratius amb les signatures pertinents. Es considera un òrgan obert quant a participació, però sols adquiriran responsabilitat administrativa els membres designats com a president/a, vicepresidents/es, i vocals.

10. El nomenament dels membres del Consell Rector serà realitzat per la Junta de Govern de la MACMA a proposta de la XARXA. La duració, revocació, renovació, etc. dels càrrecs estarà regulat de la mateixa manera que els òrgans de govern de la Mancomunitat, definit en els seus estatuts.

11. El Consell Rector tindrà les funcions de:

a) Elaborar les propostes d'actuació i programes d'activitats conjuntes.

b) Organitzar i/o coordinar les activitats que es desenvolupen de forma conjunta.

c) Preparar el pressupost anual de la XARXA.

d) Proposar la sol·licitud de subvencions o ajudes a altres entitats públiques o privades a l'òrgan competent de la Mancomunitat.

e) Dictaminar els pagaments necessaris.

f) Elaborar Memòria Anual d'activitats.

g) Designar un/a secretari/ària entre els membres de la XARXA per a elaborar actes de les reunions.

h) Elevar els acords a la Junta de Govern per al seu coneixement i aprovació si escau.

i) Vetllar perquè els acords de la XARXA siguen executats.

j) Coordinar els treballs tècnics i totes les actuacions i activitats que siga necessari desenvolupar.

k) Convocar la XARXA.

12. La XARXA podrà, si escau, nomenar coordinadors/es o crear comissions de treball per a dur a terme activitats o àrees de treball concretes.

Activitats

13. Anualment s'elaboraran propostes d'actuació i programes d'activitats conjuntes. Dites activitats s'englobaran en set grans àrees:

a) ACTIVITATS FORMATIVES: organitzar diferents cursos, tallers o jornades de formació com Curs de Monitors/es de Centres de Vacances, Curs de Director/a de Campament, Jornades Formatives Professionals de la Joventut.

b) TEMPS LLIURE: coordinar una sèrie d'activitats d'oci i temps lliure que afavoreixin la interacció entre els joves de la comarca: Campament d'Estiu, Campament d'Hivern, Trobades d'Oci Alternatiu al voltant d'activitats concretes: skate, bmx, scooter, senderisme, Trobada de Joves…

c) ARTÍSTIC: donar a conèixer qualsevol activitat creativa per parts dels joves, i a més a més, propiciar l'encontre entre la joventut creadora tant per a l'intercanvi d'idees com per a exposicions i/o exhibicions en comú.

d) XARXA INFORMATIVA: l'intercanvi d'informació és fonamental per tal de vertebrar la comarca. Per això donar a conèixer l'oferta jove que hi ha a la comarca és fonamental. També és important que el/la jove conega tots els recursos que disposa (salut, educació, cultura, esports, mobilitat...) per tal de fer un millor aprofitament d'allò que disposem a la comarca. Per això és important crear eines digitals que articulen aquest punt: web, xarxes socials,...

e) PROJECTES EUROPEUS: es tracta de poder aprofitar les convocatòries de projectes subvencionats pel Fons Social Europeu com ara Erasmus+ o el Servei Voluntari Europeu.

Són projectes que necessiten de grups de joves decidits i decidides a autogestionar-se amb ajuda de tutoratge, com pot ser el personal tècnic de joventut, per això, necessitem la unió de diferents municipis per a poder-ho sol·licitar.

f) PARTICIPACIÓ JUVENIL: crear una plataforma de participació juvenil amb representants de diferents associacions i joves no associats o associades però amb interessos comuns, que puguen proposar les bases on s'haurien de fonamentar les polítiques comarcals de joventut.

g) INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL: Projectes i Campanyes destinades a potenciar la integració social i laboral de la joventut de la comarca, donant suport als plans d'ocupació i inserció laboral, borses d'habitatge, accions dirigides a grups desfavorits, facilitar el servei d'orientació escolar cap als estudis reglats de la comarca i voltants.

Finançament

14. El Pressupost de la XARXA serà realitzat pel Consell Rector i aprovat per la XARXA. Aquest s'aprovarà abans del 15 de novembre per tal que siga inclòs dins els pressupostos del MACMA.

15. La MACMA consignarà anualment una partida pressupostària a la XARXA que concorde amb el Pressupost de la XARXA. Aquesta partida eixirà d'una part de la quota dels pobles integrants de la Mancomunitat i dels recursos econòmics d'entitats públiques o privades que s'obtinguen.

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024