Avaluació i conclusions finals

Avaluació

L'avaluació del Pla Jove de la Marina Alta es realitza per valorar els resultats obtinguts i la consecució dels objectius. L'objectiu principal d'aquesta avaluació és poder millorar les accions detallades en les línies estratègiques per identificar noves problemàtiques que en un primer anàlisi no serien visibles.

Així doncs, l'anàlisi s'ha de dur a terme en totes les fases del pla. Una vegada redactat i sobretot durant tot el procés d'implementació del mateix. La recopilació de la informació es realitza de manera continuada, fent ús de qüestionaris online i un seguiment per escrit de cada activitat.

Alhora es proposa una comissió de seguiment que la conformen representants dels treballadors i treballadores de joventut, personal polític de les tres zones de la comarca delimitades en l'estudi. L'objectiu d'aquesta comissió de seguiment és el de seguiment de la implementació del Pla Jove de la Marina Alta.

En l'annex s'observa una fitxa tècnica d'avaluació que s'utilitzara en tot moment per conéixer les diferents opinions de tot allò que organitzem dins les línies estratègiques del present pla. Aquestes fitxes deuran ser analitzades per la comissió esmentada.

Tampoc s'ha d'oblidar que resulta imprescindible realitzar una autoavaluació periòdica que tinga en compte si el nostre treball amb persones joves s'està fent correctament, i on s'han de tindre en compte les característiques sobre la joventut al nostre territori extretes del procés participatiu del pla jove. Una avaluació que ha de tindre en compte si hem sabut, en primer lloc, evitar estereotips i tòpics d'una joventut que en l'estudi present tenim clar que no és homogènia. 

En segon lloc, si hem estat capaç de posar en el centre de les nostres polítiques al jovent. I, en tercer lloc, si en tot moment el personal tècnic ha estat en plenes capacitats físiques o mentals per al treball constant amb el jovent.

La Comissió de seguiment del Pla Jove, com a espai de participació, té com a objectius fer seguiment dels programes i projectes que s'impulsen des del Pla Jove, intercanviar idees sobre el desenvolupament del Pla Jove i fer propostes per a la seua millora, i participar en l'avaluació i elaboracions dels plans locals de Joventut. Per tal d'afavorir un espai participatiu de debat crític, plural i divers. La periodicitat de les reunions de la Comissió de seguiment s'haurà d'establir en una primera reunió.

Aquesta avaluació ha de tenir en compte els plans locals dels pobles de més de 5.000 de la Marina Alta. Així doncs, a l'hora d'aconseguir els objectius s'ha de tindre clar la intermunicipalitat del pla, qualsevol objectiu de les línies estratègiques que siga aprovat per un municipi, s'ha de valorar també en l'àmbit comarcal.


Conclusions finals

El pla que s'ha presentat conté un exhaustiu anàlisi del context social, econòmic i cultural de la Marina Alta. Una eïna necessària per a tot el personal polític, tècnic i joventut a qui va adreçat.

En l'estudi s'ha elaborat un diagnosi de la realitat juvenil de la Marina Alta, intentant detallar cada variable que afecta a la joventut en la nostra comarca. Així en el primer apartat s'ha descrit i analitzat els recursos i les dades estadístiques referents a mobilitat, ocupació, habitatge, educació, salut o problemàtiques socials.

En la segona part s'ha realitzat un anàlisi sociològic qualitatiu i quantitatiu de les informacions extretes a partir d'enquestes i entrevistes realitzades a la població jove, informadors/es clau i al personal polític. Aquest procés s'ha realitzat amb caràcter participatiu, ja que ha permés als i les joves participar en l'elaboració de les futures polítiques de joventut, siga en les enquestes o en els fòrums joves.

Aquests dos apartats han permés definir les línies estratègiques d'intervenció per a treballar amb la joventut en el període comprés entre 2021-2026. Unes línies estratègiques que contenen objectius generals, objectius específics i accions que aniran temporalitzades durant els anys de vigència del Pla.

Així doncs, aquest Pla Jove de la Marina Alta s'esdevé un document obert i adaptable a la situació canviant de la societat en general i de la joventut en particular. Aquest pla doncs comptarà amb la Comissió de seguiment del Pla Jove que adoptarà els canvis o ajustos que foren necessaris per a la correcta adaptabilitat en el temps.

El pla també ha de facilitar l'accés a tots els recursos personals, materials, tècnics i pressupostaris amb la finalitat de poder implementar, desenvolupar i avaluar el pla amb els menors problemes possibles.

En definitiva el Pla Jove de la Marina Alta 2021-2026 és una eina de treball per a la construcció de polítiques públiques de la joventut de caràcter comarcal del qual s'espera que garantisca els canvis que s'han proposat a partir del compliment de les línies de treball exposades. Això afavoreix canvis i millores en els diferents àmbits de la vida de les persones joves de la nostra comarca.

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024