La Xarxa Esportiva de la Marina Alta

La Xarxa Esportiva de la Marina Alta és un servei integrat dins de la MACMA (Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta) i per tant està sotmesa als estatuts de la Mancomunitat.

Formen part d’aquesta Xarxa comarcal d’esports tots els pobles de la MACMA amb els mateixos deures i els mateixos drets en la utilització dels serveis de la XARXA.

L’objectiu és construir un instrument de coordinació i desenvolupament d’activitats i esdeveniments esportius amb els municipis de la comarca de la Marina Alta. Potenciar el treball en xarxa i la coordinació entre municipis, generant accions intermunicipals i/o comarcals. De forma més concreta, s’enumeren els següents objectius:

 • Fomentar la participació i la pràctica d’esports a nivell local i comarcal dels diferents municipis de la Marina Alta.
 • Crear i regular activitats, esdeveniments i competicions esportives, adequant-se a la demanda dels municipis de la XARXA d’esports de la Marina Alta: esports en edat escolar, escoles esportives, adults…
 • La Xarxa d’esports de la Marina Alta serà òrgan de conciliació entre polítics, ajuntaments i la taula esportiva, tot creant vies d’unió per millorar la relació entre estaments.
 • És tasca de la Xarxa d’esports de la Marina Alta: organitzar, planificar i ajudar en la confecció d’activitats i esdeveniments esportius a nivell comarcal als municipis en els quals es realitzen les esmentades activitats relacionades amb la Xarxa.
 • Gestionar i encarregar-se de les diferents necessitats dels esdeveniments que organitza la XARXA ESPORTIVA.
 • Facilitar el tractament i la difusió de la informació d’esports relacionada amb la XARXA d’esports de la Marina Alta.
 • Divulgar l’esport en el conjunt de les polítiques locals i comarcals, donant a conèixer a nivell social i polític el volum i la qualitat de les activitats organitzades per la Xarxa esportiva de la Marina Alta.
 • Confeccionar una agenda esportiva comarcal on quedaran reflectides les diferents activitats esportives gestionades per la Xarxa d’esports de la Marina Alta.
 • Administrar i gestionar les activitats esportives de la Marina Alta, donant igualtat als municipis per a poder realitzar qualsevol activitat esportiva que corresponga a la XARXA d’esports de la Marina Alta.
 • Informar i promocionar l’esport en els diferents ajuntaments de la Marina Alta de forma regular.
 • Regularitzar i inscriure els participants, els equips i les competicions segons les competències de les mateixes. Així com controlar les possibles escalades a nivell provincial, autonòmic o superiors.
 • Fer complir les normatives supramunicipals que manen d’organismes superiors que tinguen competència en les activitats de la XARXA ESPORTIVA de la Marina Alta.
 • Aprofitar les ajudes, beques, subvencions que es convoquen i que tinguen com a objectiu promocionar serveis i organitzar activitats que tinguen relació amb la Xarxa d’esports de la Marina Alta.
 • Introduir a l’agenda pública comarcal les necessitats de la xarxa esportiva de la Marina Alta perquè es tinguen en compte pels nostres representants polítics des d’una perspectiva tècnica.
 • Facilitar i gestionar les possibles activitats formatives per al personal corresponent dels municipis de la XARXA d’esports de la Marina Alta.
 • Compartir i ser un òrgan comú, on cada municipi puga aportar les seues idees, activitats, coneixements i experiències per millorar activitats futures, actuant com una xarxa.
 • Crear un interlocutor vàlid per a establir relacions amb altres institucions o organismes tant públics com privats.
 • Fer arribar a les poblacions de menys habitants els recursos específics i les activitats esportives.
 • Buscar fonts de finançament públiques o privades per tal de dur a terme els objectius de la XARXA d’esports de la Marina Alta.
 • Garantir i fomentar la Igualtat, tant de gènere com personal, en totes les activitats de la XARXA d’esports de la Marina Alta.

 

1. Govern i Administració

 • Els òrgans de govern i administració del servei són els de la MACMA. Tanmateix, per a facilitar la coordinació i funcionament de les gestions i activitats d’aquesta, s’empraran tres òrgans específics: la XARXA, el Consell Rector i la Taula Comarcal.
 • La XARXA és el conjunt de totes i tots els regidors i regidores d’Esports de les poblacions de la Marina Alta. Es designa, per Ple Municipal, el regidor/a que ha de formar-ne part. També es pot designar un suplent (regidor/a) per tal de poder votar en cas de no asistir la persona titular.
 • La XARXA es constitueix vàlidament amb l'assistència d'un terç del nombre de membres d'aquesta i es reuneix almenys una vegada cada tres mesos. La convocatòria la realitza el/la president/a del Consell Rector consensuat amb la XARXA.
 • Les decisions de la XARXA es prenen per majoria simple on cada poble emet un vot vàlid. Les decisions amb contingut econòmic s’eleven a la Junta de Govern de la Mancomunitat per a la seua ratificació.
 • El Consell Rector de la Xarxa d’Esports de la Marina Alta és l’òrgan de representació d’aquesta i està compost per 5 membres polítics (president/a i quatre vicepresidents/es), 2 tècnics/ques (vocals) més el tècnic propi de la Xarxa d’Esports, alhora de possibilitar l’elaboració de documents administratius amb les signatures pertinents. Es considera un òrgan obert quant a participació, però sols adquiriran responsabilitat administrativa els membres designats com a president/a, vicepresidents/es, i vocals.
 • El nomenament dels membres del Consell Rector és realitza per la Junta de Govern de la MACMA a proposta de la XARXA. La duració, revocació, renovació, etc. dels càrrecs esta regulada de la mateixa manera que els òrgans de govern de la Mancomunitat, definit en els seus estatuts.


 1.1 Funcions del Consell Rector

 • Elaborar les propostes d'actuació i programes d'activitats conjuntes.
 • Organitzar i/o coordinar les activitats que es desenvolupen de forma conjunta.
 • Preparar el pressupost anual de la XARXA.
 • Proposar la sol·licitud de subvencions o ajudes a altres entitats públiques o privades a l'òrgan competent de la Mancomunitat.
 • Dictaminar els pagaments necessaris. Elaborar Memòria Anual d'activitats.
 • Designar un/a secretari/a entre els membres de la XARXA per a elaborar actes de les reunions, entenent-se així mateix que la redacció de les actes és competència del coordinador/a tècnic de la xarxa.
 • Elevar els acords a la Junta de Govern per al seu coneixement i aprovació si escau. Vetllar perquè els acords de la XARXA siguen executats.
 • Coordinar els treballs tècnics   i totes les actuacions i activitats que siga necessari desenvolupar.
 • Convocar la XARXA.
 • La XARXA pot, si escau, nomenar coordinadors/es o crear comissions de treball per a dur a terme activitats o àrees de treball concretes.

 

1.2 Taula Comarcal (formada per els/les tècnics d’esports)

 • La Taula Comarcal es un òrgan d’informe, proposta i assessorament dels òrgans de la Xarxa que esta format per, coordinador/a o tècnic/a d’esports, a raó d’un per entitat, i designat/da per cada entitat. Aquells municipis que no disposen d’aquest coordinador o tècnic, podran designar qualsevol altre representant.
 • El coordinador/a tècnic exercirà de secretari/a en les sessions.
 • El president/a de la Xarxa, o persona en qui delegue, podrà assistir, sempre que ho considere.
 • Les competències i funcions són assignades pel Consell Rector, en ple a través de l’aprovació d’una normativa de funcionament de l’òrgan. Són competències en matèria organitzativa i de gestió de les activitats proposades.
 • La Taula Comarcal es reuneix de manera setmanal durant tota la temporada, establint un mateix dia i horari per a la realització de les sessions. Els seus informes i propostes s’adoptaran, en qualsevol cas, per majoria.

 

1.3 Coordinador/a tècnic.

El Coordinador/a Tècnic de la Xarxa d’Esports té les següents funcions:

 • Coordinar el funcionament de la Xarxa d’Esports en els seus aspectes tècnics.
 • Col·laborar amb el Consell Rector en l’exercici de les funcions d’elaboració i execució dels plans i programes aprovats i de direcció, control i supervisió dels serveis.
 • Dirigir, juntament amb la Taula Comarcal, la redacció de la memòria anual d’activitats.
 • Dirigir el funcionament de la Taula Comarcal i coordinar la tasca dels tècnics en els projectes de la Xarxa d’Esports.
 • Totes aquelles funcions que, d’acord amb el seu càrrec, li encomanen els òrgans de direcció de la Xarxa d’Esports.

 

2. Activitats

Anualment s’elaboraran propostes d'actuació i programes d'activitats conjuntes.  Les esmentades activitats s’englobaran en set grans àrees:

2.1 Activitats esportives:

 • ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR: Organitzar totes aquelles activitats que abracen l’àmbit de l’esport en edat escolar, com ara la Lliga Comarcal de diferents esports, els Mini jocs Olímpics, el Cross Escolar, els Tradijocs, etc.
 • ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ADULTA: Organitzar activitats per a persones adultes en aquells camps o esports que no abasten les corresponents federacions, com ara: Lliga de Pilota, lliga de Frontennis, Circuit d’aigües Obertes, Camina per la Marina, Camina a la Llum de la Lluna, Circuit d’Aeròbic, lligues de diferents esports per a persones veteranes…
 • ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT GRAN: Organitzar activitats esportives per a aquest sector de població amb l’objectiu que milloren la seua salut, la socialització i que ocupen el temps d’oci en diferents activitats lúdiques i recreatives, com ara L’Olímpic per a Persones Majors, Natació Adaptada, Jocs Tradicionals i Populars....

 2.2 Activitats formatives:

 • Organitzar diferents cursos, tallers o jornades de formació per a monitors/es, tècnics/es i gestors/es esportius, àrbitres i anotadors/es.
 • Organitzar Jornades Formatives en col·laboració amb federacions, Institut de Formació Professional, UNED, Associació de Gestors Esportius de la C.V....

 2.3 Temps lliure i d’oci 

 • Proposar, organitzar i coordinar diferents activitats esportives fora de l’àmbit federatiu, amb una clara voluntat d’atendre el temps lliure de la població en general, i en particular de la gent jove, com ara viatges d’esquí, esports fluvials, activitats nàutiques, parcs de calistenia...

 2.4 Informació i coordinació comarcal 

 • Elaborar una plataforma comarcal on publicar tota la informació de les activitats i oferta esportiva de la comarca.
 • Estar en xarxa totes les instal·lacions esportives de la comarca, amb les seues característiques, espais i usos, per tal d’oferir als usuaris la possibilitat d’ocupar eixe espai, bé siga mitjançant un lloguer o bé amb un lliure préstec.
 • Crear un canal de notícies esportives de la comarca: calendaris, resultats, biografies, història de l’esport comarcal...

2.5 Integració social i laboral

 • Treballar per a que els sectors més desfavorits de la comarca puguen participar de les diferents activitats esportives que es desenvolupen en la geografia de la Marina Alta.
 • Incidir en el sector de les persones amb diversitat funcional per a que puguen accedir a l’esport per qüestions d’integració, salut i socialització.
 • Treballar amb els diferents actors comarcals, administracions locals, centres formatius i empresa privada, per tal que puguen incorporar al mercat laboral joves esportistes, que amb la pertinent formació, vulguen dedicar-s’hi.

 2.6 Projectes europeu

 • Proposar algun projecte esportiu comarcal que puga encaixar dins de les ajudes que des del Fons Social Europeu es puguen atorgar, com ara Erasmus+:
 • L’esport femení
 • Els jocs tradicionals
 • L’esport i la salut
 • L’esport com a espai contra la violència

 2.7 Participacions i col·laboracions

 • Formar part, participar i col·laborar en diferents iniciatives impulsades per diverses associacions, organismes, universitats i altres administracions.

 

3. Finançament

El Pressupost de l’organisme és realitza pel Consell Rector i s’aprova per la XARXA ESPORTIVA. Aquest s’aprova abans de l’1 d’octubre per tal que siga inclòs dins els pressupostos del MACMA.

La MACMA consigna anualment una partida pressupostària a la XARXA que concorde amb el Pressupost de la XARXA. Aquesta partida eixirà d’una part de la quota dels pobles integrants de la Mancomunitat i dels recursos econòmics d’entitats públiques o privades que s’obtinguen.

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024