Novetats en convocatòries i beques per a persones joves

Convocatòries

Buscador de convocatòries i beques per a persones joves

L'INJUVE té a la teua disposició un buscador de convocatòries i beques per a persones joves
 

Més Informació

 

Beques per a la realització d'estudis universitaris -exempció de taxes- durant el curs acadèmic 2022-2023 en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià

Ampliar l'abast de les beques i ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana i, així, afavorir la competència, la igualtat d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic.

 • Destinataris: 
 1.  Podrà sol·licitar beca per a la realització d'estudis universitaris l'alumnat matriculat, durant el curs acadèmic 2022-2023, en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els centres adscrits, en qualsevol dels ensenyaments següents:
  a) Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de grau i de màster universitari.
  b) Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau.
 2. No s'inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni beques per a la realització d'estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.
 • Termini de presentació:  Presentació de sol·licituds telemàtiques s'iniciarà el 12 de gener de 2023 i finalitzarà l'1 de febrer de 2023


Programa de Beques de l'Acadèmia ADDA-Simfònica

Regular el Programa de Beques de l'Acadèmia ADDA-Simfònica dirigida a músics joves que estiguen cursant estudis superiors de música o que els hagen finalitzats i no estiguen contractats com a plantilla estable en una formació simfònica professional.

 • Destinataris: Joves de 18 a 30 anys que estiguen cursant estudis superiors de música o que els hagen finalitzats.
 • Format d'inici: Sol·licitud a través del correu electrònic 
 • academia.adda@diputacionalicante.es

 

Subvencions directes a famílies monoparentals per a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut

 • Objecte: subvencionar les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema sanitari públic a les persones beneficiàries i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana durant el 2023.
 • Persones beneficiàries: persones amb la condició d'assegurada del Sistema nacional de Salut i amb targeta sanitària individual; amb el títol de família monoparental; amb ingressos inferiors a una base liquidable de 18.000 €/anuals; amb residència a la Comunitat Valenciana.
 • Límit de sol·licitud: 31/12/2023 preferentment en el centre de salut d'adscripció de la persona
  beneficiària.
 • Bases reguladores i convocatòria:
  https://dogv.gva.es/datos/2022/12/22/pdf/2022_12170.pdf

 

Convocatòria Erasmus+ 2023

 

Convocatòria per a l'adhesió d'entitats al programa Bo Cultural Jove 2022

 • Persones beneficiàries: Persones físiques o jurídiques amb epígraf IAE recollit en l'annex I de l'ordre de convocatòria (edició; venda de discs; partitures d'instruments musicals; comerç de llibres, periòdics, articles de papereria, articles de dibuix i belles arts; exhibició de cinema i vídeos, biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics; espectacles, etc.).
 • Límit de sol·licitud: 30/09/2023.
 • Convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11934.pdf
 • Tramitació: http://www.bonoculturajoven.gob.es/

 

Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector amb emmagatzematge o sense 🇪🇺

 • Persones beneficiàries:

            Persones físiques que no realitzen activitat econòmica.
            Entitats locals i sector públic institucional.
            Persones jurídiques que no realitzen activitat econòmica.
            Persones físiques amb activitat econòmica amb limitacions.
            Comunitats de propietaris.
            Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

 • Cobertura:  Mòduls econòmics segons tipus d'actuació per cada kWh instal·lat amb ajuda supletòria en municipis de repte demogràfic (<5.000 hab.).
 • Termini de sol·licitud: Des de les 9.00 h de l'11/01/2022 fins el 31/12/2023
 • Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf
 • Actualització de la convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6852.pdf
 • Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10655.pdf
  Informació fiscal: Les persones contribuents que duguen a terme en el seu habitatge (radicat en la Comunitat Valenciana) instal·lacions d’autoconsum o d’aprofitament d’energies renovables poden deduir-se el 40% (a restar de la quota íntegra autonòmica) de l’import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l’habitatge habitual del contribuent o en instal·lacions col·lectives de l’edifici, sempre i quan l’habitatge no es troben relacionades amb l’exercici d’una activitat econòmica. En el cas de segones residències la deducció serà del 20% (es manté la condició de no exercir una activitat econòmica).
 • Instal·lacions d’autoconsum elèctric: Equipades o no amb sistemes d’acumulació o emmagatzematge energètic.
 • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica: Equipades o no amb sistemes d’acumulació energètica, per a aplicacions de producció d’aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització, Inclou climatització de piscines.
 • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica: Equipades o no amb sistemes d’acumulació o emmagatzematge energètic, destinades a l’electrificació d’habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució, i la connexió siga inviable. Cal tramitar una certificació acreditativa de les inversions a partir de l’1 de juliol del 2022 mitjançant l’IVACE:
 • https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/deduccions-fiscals-en-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables/6817-deduccions-fiscals-en-l-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables

 

Ajudes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques

 • Persones beneficiàries i objecte:
  Programa d'incentius 1: Activitats econòmiques que oferisquen béns o serveis en el mercat (persones físiques i jurídiques; i agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol forma de col·laboració amb personalitat jurídica o sense) instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrials, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent-hi el sector residencial.
  Programa d'incentius 2: Sense activitats econòmica (entitats locals, qualsevol entitats del sector públic instrumental, agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol forma de Convocatòries genèriques | 20.12.2022 | 11 col·labora amb personalitat jurídica o sense) instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.
 • Cobertura: Ajuda base + ajuda addicional (per municipis <5.000 hab.).
  Programa 1: 45% (empresa menuda), 40% (empresa mitjana) o 35% (empresa gran) + 5% addicional.
  Programa 2: 70% (caràcter general) o 75% (<5.000 hab.).
 • Límit de sol·licitud: 31/12/2023. Actuacions a realitzar a partir de la presentació de la sol·licitud (programa 1) o, en el cas del programa d'incentius 2, realitzades amb posterioritat al 22/12/2021.
 • Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/10/27/pdf/2022_9823.pdf
 • Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/10/27/pdf/2022_9830.pdf i https://dogv.gva.es/datos/2022/10/28/pdf/2022_9967.pdf

 

Ajudes a la digitalització d'empreses (Kit Digital): segment III

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023