Convocatòries i beques per a persones joves

Fins al 17/10/2023  | Convocatòries

Buscador de convocatòries i beques per a persones joves

L'INJUVE té a la teua disposició un buscador de convocatòries i beques per a persones joves

Més Informació


Una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Fons Europeus.

Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió d'una beca per a l'exercici 2023 per a completar la formació de joves titulats universitaris mitjançant la realització de pràctiques professionals en matèries relacionades amb l'Administració Pública amb especial èmfasi en tasques relacionades amb els Programes Operatius de la Comunitat Valenciana en el Servei d'Anàlisi, Ordenació i suport Tècnic a Procediments dels Programes Operatius de la Direcció General de Fons Europeus situat a València.

Destinataris

Poden optar a l'obtenció d'una de les beques objecte d'aquesta convocatòria les persones que reunisquen els requisits, al final del termini de presentació de sol·licituds.

REQUISITS

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.

b) No tindre més de 35 anys.

c) Tindre una de les següents titulacions universitàries, expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents. El termini màxim transcorregut des de la seua finalització serà de cinc anys:

- Llicenciatura o grau en Dret
- Llicenciatura o grau en Economia
- Llicenciatura o grau en Administració i Direcció d'Empreses
- Llicenciatura o grau en Gestió i Administració Pública
- Llicenciatura o grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública.

d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

MÈS INFORMACIÓ


Abonaments temporals gratuïts per a joves menors 31 anys per a viatjar a Alacant en el TRAM d'Alacant, a València en MetroBus, Metrovalencia i EMT, i a Castelló en el Transport metropolità de la Plana de Castelló (TRAM, TUCS, HICID i AMSA) fins al 31 de desembre de 2023.

Sol·licitar un títol de transport gratuït per als joves menors de 31 anys, en els següents àmbits territorials:

 • ALACANT: TRAM d'Alacant (Títol Abonament Temporal Jove gratuït).
 • CASTELLÓ: Transport metropolità de la Plana de Castelló, TRAM (Títol Abonament Temporal Jove 30 gratuït), TUCS, HICID i AMSA.
 • VALÈNCIA: MetroBus, Metrovalencia i EMT (Títol de coordinació "SUMA Temporalitat gratuït").

El títol és personal i intransferible.

Les persones que hagueren obtingut el títol (els abonaments temporals gratuïts) abans del 31 de juliol de 2023 podran continuar utilitzant aquest títol fins al 31 de desembre sense necessitat de cap tràmit addicional. Si per qualsevol circumstància (robatori, extraviament, etc.) es requereix l'emissió d'un nou títol, es procedirà a l'anul·lació d'aquest títol abans de l'emissió d'un nou abonament temporal gratuït

Destinataris

Persones menors de 31 anys, en el moment de la seua sol·licitud.

Telèfons d'informació:

CASTELLÓ 964.90.00.54
ALACANT 900.72.04.72
VALÈNCIA 900.46.10.46

MÈS INFORMACIÓ


Beques IVACE E+O - Exportació i ocupació 2023 (persones sol·licitants de beca)

Dotar les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior, mitjançant la formació i especialització professional de tècnics i tècniques de cicles formatius de grau mitjà i superior, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior.

REQUISITS

 1. Haver nascut a la Comunitat Valenciana, o bé ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions; a l'efecte del còmput d'aquest termini no es tindrà en compte la interrupció del període de residència per raons d'estudi degudament acreditades.
 2. Tindre menys de 30 anys el dia 16 d'octubre de 2023, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
 3. Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior o mitjà, totes dues relacionades amb les famílies professionals d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de l'homologació pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, corresponent al nivell exigit en la present convocatòria.
 4. Coneixement suficient de l'idioma anglés, així com d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -o entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció
 5. No haver gaudit o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització, concedida per administracions públiques, cambres de Comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.
 6. No estar afectada per limitació alguna incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
 7. No tindre antecedents penals o estar incurses en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
 8. Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

Límit de sol·licitud  16/10/2023

MÈS INFORMACIÓ


Sol·licitud per a la pràctica de bivac en terreny forestal

Declaració responsable per a dormir o descansar durant la nit al ras o intempèrie, usant elements d'abric o no, com a sac de dormir o funda de bivac o els mitjans que proporciona l'entorn sense alterar-lo.

REQUISITS

No es podran utilitzar botigues ni autocaravanes.

Destinataris

Persones físiques o grups de fins a 9 persones.

Límit de sol·licitud

Es podrà fer en qualsevol moment, sempre amb anterioritat a la data en la qual es vulga dur a terme.


Subvencions directes a famílies monoparentals per a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut

 • Objecte: subvencionar les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema sanitari públic a les persones beneficiàries i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana durant el 2023.
 • Persones beneficiàries: persones amb la condició d'assegurada del Sistema nacional de Salut i amb targeta sanitària individual; amb el títol de família monoparental; amb ingressos inferiors a una base liquidable de 18.000 €/anuals; amb residència a la Comunitat Valenciana.
 • Límit de sol·licitud: 31/12/2023 preferentment en el centre de salut d'adscripció de la persona
  beneficiària.
 • Bases reguladores i convocatòria:
  https://dogv.gva.es/datos/2022/12/22/pdf/2022_12170.pdf

Convocatòria per a l'adhesió d'entitats al programa Bo Cultural Jove 2022

 • Persones beneficiàries: Persones físiques o jurídiques amb epígraf IAE recollit en l'annex I de l'ordre de convocatòria (edició; venda de discs; partitures d'instruments musicals; comerç de llibres, periòdics, articles de papereria, articles de dibuix i belles arts; exhibició de cinema i vídeos, biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics; espectacles, etc.).
 • Límit de sol·licitud: 30/09/2023.
 • Convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11934.pdf
 • Tramitació: http://www.bonoculturajoven.gob.es/

Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector amb emmagatzematge o sense 🇪🇺

 • Persones beneficiàries:

            Persones físiques que no realitzen activitat econòmica.
            Entitats locals i sector públic institucional.
            Persones jurídiques que no realitzen activitat econòmica.
            Persones físiques amb activitat econòmica amb limitacions.
            Comunitats de propietaris.
            Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

 • Cobertura:  Mòduls econòmics segons tipus d'actuació per cada kWh instal·lat amb ajuda supletòria en municipis de repte demogràfic (<5.000 hab.).
 • Termini de sol·licitud: Des de les 9.00 h de l'11/01/2022 fins el 31/12/2023
 • Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf
 • Actualització de la convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6852.pdf
 • Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10655.pdf
  Informació fiscal: Les persones contribuents que duguen a terme en el seu habitatge (radicat en la Comunitat Valenciana) instal·lacions d’autoconsum o d’aprofitament d’energies renovables poden deduir-se el 40% (a restar de la quota íntegra autonòmica) de l’import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l’habitatge habitual del contribuent o en instal·lacions col·lectives de l’edifici, sempre i quan l’habitatge no es troben relacionades amb l’exercici d’una activitat econòmica. En el cas de segones residències la deducció serà del 20% (es manté la condició de no exercir una activitat econòmica).
 • Instal·lacions d’autoconsum elèctric: Equipades o no amb sistemes d’acumulació o emmagatzematge energètic.
 • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica: Equipades o no amb sistemes d’acumulació energètica, per a aplicacions de producció d’aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització, Inclou climatització de piscines.
 • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica: Equipades o no amb sistemes d’acumulació o emmagatzematge energètic, destinades a l’electrificació d’habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució, i la connexió siga inviable. Cal tramitar una certificació acreditativa de les inversions a partir de l’1 de juliol del 2022 mitjançant l’IVACE:
 • https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/deduccions-fiscals-en-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables/6817-deduccions-fiscals-en-l-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables

Ajudes a la digitalització d'empreses (Kit Digital): segment III

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2023