Ajudes i subvencions entitats públiques

Fins al 31/12/2023  | Ajudes i subvencions

Subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa "Esport a l'escola".

Objecte
Convocar les subvencions destinades a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola en centres educatius.

Estes subvencions tenen com a finalitat, a través d'unitats didàctiques amb sis sessions teoricopràctiques, desenvolupades durant l'horari de la classe d'educació física: fomentar la pràctica de l'activitat física i el coneixement i divulgació de modalitats esportives en l'àmbit escolar, i formar en hàbits saludables i educació en valors.

Destinataris
Podran sol·licitar aquestes subvencions les federacions esportives que desenvolupen l'activitat en l'àmbit competencial de la Generalitat, exclusivament per al desenvolupament del programa "Esport a l'escola".
El programa es desenvoluparà en els centres educatius promotors de l'activitat física i l'esport (CEPAFE) reconeguts per la Generalitat, i va dirigit a alumnes que cursen 5é o 6é d'Educació Primària i/o 1r o 2n d'Educació Secundària Obligatòria.

Les modalitats esportives preferents seran les següents: atletisme, escacs, bàdminton, handbol, beisbol, colombicultura, esports de muntanya i escalada, esports adaptats, esgrima, gimnàstica, frontenis, hoquei, judo, karate, orientació, pàdel, rem, rugbi, salvament i socorrisme, taekwondo, tenis taula, tir amb arc, triatló, ciri i voleibol.
Es podran ampliar i atendre altres modalitats en funció de la dotació pressupostària si hi ha recursos no disposats i d'acord amb les valoracions realitzades pels professors d'educació física en les enquestes realitzades.

MES INFORMACIÓ


Subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

Objecte
L'objecte de les subvencions és fomentar i fer costat als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2023-2024, així com la implantació de la persona coordinadora PEAFS del centre.

Destinataris
Poden sol·licitar aquestes subvencions i assignacions econòmiques els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

MES INFORMACIÓ


Resolució per la qual es regula el Programa Anual de Formació Permanent de Centre, es convoca la sol·licitud de les modalitats formatives de projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball per a desenvolupar-les durant el curs escolar, i s'estableix la dotació de recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat.

Objecte
Aquesta resolució té per objecte: a) Regular el procediment d’elaboració, desenvolupament i finalització dels programes anuals de formació permanent de centre (PAF) del curs 2023-2024. b) Establir el termini de sol·licitud d’autorització de les modalitats formatives (projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball) en el marc dels respectius PAF, així com regular-ne el desenvolupament, finalització, avaluació i certificació en el curs 2023-2024. c) Establir la dotació de recursos econòmics addicionals, si és el cas, als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, que contribuïsquen al desenvolupament d’aquestes activitats durant el curs 2023-2024.

Destinataris
Modalitats i requisits de les activitats formatives per desenvolupar:
1. Es podrà sol·licitar la participació en les següents modalitats formatives: projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball.
2. En totes les modalitats formatives es podrà comptar amb la col·laboració i el suport, a més del personal del centre, de personal expert extern al centre per part de la xarxa CEFIRE i la Inspecció d’Educació, en l’exercici de les seues funcions, o un altre. No obstant això, aquest suport no podrà superar el 30 % del total d’hores planificades en cap modalitat formativa. Sempre es prioritzaran els processos de reflexió compartida, la generació de materials i l’aprenentatge col·laboratiu i l’experimentació.
3. Exclusivament, a l’efecte de reconeixement i certificació de la Direcció General de Funció Pública, respecte del personal dependent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació competent en matèria d’administració pública que es trobe entre les destinatàries i els destinataris d’aquesta resolució, la modalitat formativa projecte de formació en centres serà considerada com a curs.

- Projectes de formació en centres:
1. Aquesta modalitat formativa incideix sobre la comunitat educativa d’un centre, a través de la formació i el treball en comú dels seus components, de l’estudi de la pràctica professional i la generació de coneixement compartit aplicable al context escolar, amb la possibilitat de col·laboració de persones ponents expertes, prioritàriament assessories del CEFIRE.
2. La duració comprendrà un mínim de 30 hores i un màxim de 60.
3. Únicament es podrà sol·licitar un projecte de formació en centres per curs escolar sempre que hi haja un 30 % de la participació del claustre de professors. Excepcionalment, es podrà sol·licitar un segon projecte de formació en centres per a desenvolupar el curs 2023-2024 si la temàtica d’aquest coincideix amb una de les línies prioritàries de formació assenyalades en aquesta resolució i sense que coincidisquen els seus participants.
4. Per a la realització de PFC en digitalització i desenvolupament de la competència digital docent, en cas necessari, es prioritzarà la col·laboració com a professional especialista a la persona coordinadora TIC del centre, com dicta l’article 43 del Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària, i l’article 51 del 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
5. A més del personal docent, podrà participar personal no docent que desenvolupa tasques tècniques o de suport educatiu amb l’alumnat, així com, excepcionalment, un altre personal no docent i altres membres de la comunitat educativa.
6. En el PFC es tindrà la possibilitat de comptar amb docència directa de ponents experts externs a l’activitat, preferentment de la xarxa de formació del professorat, que no podrà superar el 30 % de tal planificació.

- Grups de treball:
1. Aquesta modalitat formativa involucra un determinat grup de professionals del centre vinculat amb el desenvolupament de l’alumnat, mitjançant l’elaboració i/o anàlisi de materials curriculars, així com l’experimentació amb aquests en diferents situacions educatives.
2. Tenen per objecte estudiar i desenvolupar materials de lliure distribució, d’aplicació directa en l’aula, tant en els processos d’ensenyament i aprenentatge com en els de l’avaluació:
a) Elaborar materials didàctics (unitats didàctiques, situacions d’aprenentatge, seqüències didàctiques, projectes…) tant per a l’alumnat com la guia didàctica per al professorat.
b) Analitzar i experimentar materials didàctics i/o eines informàtiques per al procés d’ensenyament i aprenentatge.
3. La duració comprendrà un mínim de 20 hores i un màxim de 30.
4. A més del personal docent i no docent que desenvolupa tasques tècniques o de suport educatiu amb l’alumnat, podran participar els professionals docents que presten servei en l’Administració educativa en tasques d’inspecció, d’assessorament o de suport d’acord amb el que es disposa en el punt tercer, apartat c, d’aquesta resolució.
5. El nombre de participants, incloent-hi la persona coordinadora, no podrà ser inferior a tres. El nombre màxim de participants estarà determinat per la dinàmica del grup de treball, i es recomana que no siga superior a deu.

- Seminaris:
1. Involucren un determinat conjunt de professionals del centre vinculat amb el desenvolupament de l’alumnat, que tenen en comú àmbits i temàtiques escolars, mitjançant la reflexió, l’anàlisi, el debat i l’estudi compartit, rigorós i científic de qüestions tècniques, educatives, metodològiques o didàctiques relatives a tals àmbits i temàtiques, amb possibilitat ocasional d’una persona experta.
2. La duració comprendrà un mínim de 20 hores i un màxim de 30.
3. El nombre de participants, incloent-hi la persona coordinadora, no podrà ser inferior a cinc. El nombre màxim de participants estarà determinat per la dinàmica del seminari, i es recomana que no siga superior a quinze.
4. Es tindrà la possibilitat de comptar amb docència directa de ponents experts externs a l’activitat, preferentment de la xarxa de formació del professorat, que no podrà superar el 30 % d’aquesta planificació.

- Seminaris específics:
La Subdirecció General de Formació del Professorat, a través del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, podrà autoritzar seminaris específics no reflectits en la planificació inicial del PAF, en virtut del que s’estableix en l’article 7.2 de l’Ordre 65/2012, dirigits a perfils professionals o col·lectius específics del professorat, o per a tractar temàtiques concretes que així ho requerisquen. Al seu torn, podrà dissenyar i proposar aquells que considere necessaris tenint en compte les necessitats de funcions professionals específiques.

- Formes de participació:
S’estableixen dues formes de participació:
a) De centre únic (PUC). Participa professorat o personal especialitzat d’un sol centre o unitat.
b) Intercentres (PIC). Participa professorat o personal especialitzat de diversos centres docents o unitats. Constarà com a centre coordinador aquell en el qual estiga adscrita la coordinació de l’activitat formativa (CAF). Aquesta opció implica el compromís de transferència a la resta de cadascun dels claustres, així com la incorporació dels resultats en tots els centres participants en la seua memòria final.

MES INFORMACIÓ


Ajudes directes dirigides a les empreses i persones titulars d'establiments hotelers de la Comunitat Valenciana que participen en el Programa de Turisme de l'IMSERSO en 2023.

Objecte

Compensar l'increment dels costos derivats de la invasió d'Ucraïna per Rússia suportats per les empreses i persones titulars d'establiments hotelers de la CV que participen en el Programa de Turisme de l'IMSERSO.
Estes ajudes tenen caràcter singular, a conseqüència del caràcter excepcional i únic de la situació d'emergència originada per l'augment dels preus a causa de la crisi derivada de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i de la inajornable necessitat de contribuir a pal·liar els costos en què han d'incórrer els establiments hotelers per al desenvolupament del Programa de Turisme de l'IMSERSO durant l'any 2023, sense que hagen pogut o puguen repercutir els mateixos en el preu a la persona usuària. Estes ajudes es concedeixen a l'empara del que s'estableix en el Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda per a fer costat a l'economia després de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, en atenció al contingut de la Decisió de la Comissió Europea Decisió SA.102771 (2022/N), de 10 de juny de 2022 i les seues posteriors modificacions. 2.7.1 «quantitats limitades d'ajudes», per la qual cosa són compatibles amb el mercat interior, d'acord amb el que s'estableix en l'article 107.3.b) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Destinataris
Seran beneficiàries les empreses, persones físiques o jurídiques titulars d'establiments hotelers inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana quan hagen posat les seues instal·lacions a la disposició del Programa de Turisme de l'IMSERSO, en 2023, i es vegen perjudicades per l'increment dels costos a conseqüència de la invasió d'Ucraïna, per les sancions imposades per la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per esta.

MES INFORMACIÓ
 


Subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport.
 

Beneficiaris
Entitats esportives sense ànim de lucre per a programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport, excloent la participació en competicions oficials.

Limit de sol·licitud
31/01/24

MÉS INFORMACIÓ


Subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
 

Beneficiaris
Ajuntaments i determinades entitats d'àmbit local per a ajudar en l'organització de la competició intermunicipal dels XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de les diferents modalitats esportives. 

Limit de sol·licitud
31/01/24

MÉS INFORMACIÓ
 


Conveni de Col·laboració entre la Generalitat a través de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, i la Universitat de València-Estudi General, en el desenvolupament dels Continguts i Objectius Acadèmics de la Càtedra de Pilota Valenciana a la Universitat de València-Estudi General.

Objecte del tràmit: És objecte del present conveni la col·laboració en el desenvolupament dels continguts i objectius acadèmics de la Càtedra de Pilota Valenciana a la Universitat de València-Estudi General.

Destinataris/àries:  Persones Jurídiques que no desenvolupen Activitat Econòmica

Sector econòmic del beneficiari: Activitats esportives

Termini d'inscripció: Fins al 31 de desembre.

Organisme convocant: Comunitat Valenciana Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
 

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2023